Εγγραφή μέλους

  1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου, απαιτείται: α) Να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.β) Να υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου με τα πλήρη στοιχεία υπηρέτησής του.γ) Να υπογράψει δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Γ.Σ. καιτου Δ.Σ.δ) Να καταβάλει το ποσό εγγραφής που έχει καθοριστεί με απόφαση της Γ.Σ.

    ε) Να υποστηρίζεται η αίτηση του από συστατική επιστολή 2 μελών του Σωματείου.

  2. Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει την αίτηση βάσιμη την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο βιβλίο μελών ή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση και γνωρίζει την μη αποδοχή της αίτησης στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της απόφασης. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνεται κατά την περίοδο της εκλογικής διαδικασίας την αρμοδιότητα αυτή έχει η εφορευτική επιτροπή με την σύμφωνη γνώμη του απερχόμενου ΔΣ.
  3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ, με έγγραφη ένσταση, που πρέπει να καταθέσει στο Δ.Σ πέντε ημέρες πριν αυτή συγκληθεί. Το Δ.Σ φέρνει την ένσταση υποχρεωτικά στη Γ.Σ.
  4. Οι ιδρυτές του Σωματείου είναι τακτικά μέλη. Η ανακήρυξη επίτιμου μέλους πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκόμενων μελών έπειτα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την πλήρη εγγραφή σας στην ΕΗΕ και την συνεχή σας ενημέρωση για τις δράσεις της Ένωσης παρακαλούμε :

1.Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα μέλους : https://docs.google.com/forms/d/17dVvz1EDw77p6-trq1lBI9qoKBEq6JnNsurqLnKTC50/edit (για όσους δεν το έχουν κάνει ήδη)

2. Μπορείτε να καταθέσετε την συνδρομή σας για την διετία (σύνολο 20€)  στους παρακάτω λογαριασμούς:

  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 9401715590006559162364293
  • ΕΘΝΙΚΗ GR 2901102510000025100422507

Πληροφορίες: Ταμίας της Ένωσης, Γιαννάκης Δημήτριος, τηλέφωνο: 6945355874

3. Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα μέλους και τακτοποιήσετε την οικονομικής συνδρομή, μπορείτε να εγγραφείτε και στη σελίδα της Ένωσης και να έχετε πλήρη πρόσβαση στο υλικό της. Για την εγγραφή σας στη σελίδα της Ένωσης κάντε κλικ εδώ.