Μέλη

Το Σωματείο αποτελείται από α) τακτικά, β) αντεπιστέλλοντα (πάρεδρα) και γ) επίτιμα μέλη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό μελών όλων των κατηγοριών.

Τηρείται βιβλίο μελών του Σωματείου με τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των κατηγοριών. Το βιβλίο μελών με όλες τις λεπτομέρειές του μπορεί να διατηρείται σε φυσική [έντυπη] ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο βιβλίο αυτό έχει απεριόριστη πρόσβαση το Δ.Σ. του Σωματείου καθώς και οποιοδήποτε μέλος του τελευταίου, έπειτα από σχετική αίτησή του προς το Δ.Σ. Ο/Η γραμματέας του Δ.Σ. είναι υπεύθυνος/-η για την έγκαιρη ενημέρωση του εν λόγω βιβλίου.

Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν:

α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και είναι εκπαιδευτικοί κλάδων ΔΕ 0201 (Ηλεκτρολόγοι αποκλειστικά), ΤΕ 0106, ΠΕ 83 που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ως μόνιμα διορισμένοι ή ως αναπληρωτές ή ως ωρομίσθιοι Ηλεκτρολόγοι Εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας.

β) Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί Ηλεκτρολόγοι ανεξαρτήτως βαθμίδας που υπηρέτησαν.

Ως αντεπιστέλλοντα (πάρεδρα) μέλη μπορούν να εγγραφούν :

α) Επιστήμονες του χώρου της Ηλεκτρολογίας
β) Συγγραφείς και εκδότες περιεχομένων Ηλεκτρολογικών περιοδικών βιβλίων .
γ) Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές ή διδάσκοντες σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης στον Ηλεκτρολογικό κλάδο.
δ) Αλλοδαποί επιστήμονες του χώρου της Ηλεκτρολογίας, οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα.

Ως επίτιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της εθνικότητας και του τόπου όπου διαμένουν ή έχουν την έδρα τους, τα οποία έχουν συμβάλει ή μπορούν να συμβάλλουν κατά τρόπο φανερό, ουσιώδη και αποτελεσματικό στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.