Σκοποί

Σκοποί της Ένωσης  είναι:

 • Η προώθηση και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών εξελίξεων στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου , στην εκπαιδευτική διαδικασία  και  στα  Αναλυτικά  Προγράμματα  Σπουδών ( ΑΠΣ) στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, έτσι ώστε να μην αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλες ειδικότητες και   τομείς.

 • Η προάσπιση των συμφερόντων των ηλεκτρολόγων εκπαιδευτικών, όσον αφορά τις ώρες διδασκαλίας, τις οργανικές θέσεις και τα κενά που δημιουργούνται και όπως αυτές πηγάζουν μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠΣ), αλλά και με αυτά που θα πρέπει να έχουν ως Α΄ ανάθεση ή και Β΄ ανάθεση , σύμφωνα με τις υπάρχουσες, αλλά και με τις νέες τάσεις και εξελίξεις  του σύγχρονου Ηλεκτρολόγου.

 • Η προάσπιση των συμφερόντων των μαθητών και αποφοίτων της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου, όπως πηγάζουν μέσα από τα επαγγελματικά δικαιώματα τους και τις σύγχρονες τάσεις που θα πρέπει να διδάσκονται και να ενσωματώνονται στα ΑΠΣ στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε να μην αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλες ειδικότητες  και τομείς.

 • Η πνευματική εξύψωση και κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκπαιδευτικού ειδικότητας  Ηλεκτρολόγου  που υπηρετεί στην Δευτεροβάθμια τυπική Εκπαίδευση.

 • Η εξύψωση της επιστημονικής, τεχνολογικής  και παιδαγωγικής στάθμης των μελών της.

 • Η υποστήριξη και συμπαράσταση προς τα μέλη της με τη λήψη γενικά κάθε νόμιμου μέτρου που αποσκοπεί στην αναγνώριση και την προστασία των ίδιων αλλά και του  έργου  της.

 • Η προώθηση της πληρέστερης και αρτιότερης εκπαίδευσης για τους μαθητές ειδικότητας Ηλεκτρολογίας σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ενημέρωση των γονέων και μαθητών για τις επαγγελματικές  προοπτικές  της ειδικότητας  των Ηλεκτρολόγων.

 • Η συμβολή στην ανάπτυξη της τεχνικής-επαγγελματικής ειδικότερα στην γνωστική περιοχή της Ηλεκτρολογικής  εκπαίδευσης.

 • Η ανάδειξη και η βελτίωση της ελκυστικότητας για την τεχνική, επαγγελματική  εκπαίδευση και κατάρτιση με δράσεις προβολής και διάδοσης για το  έργο  του  Σωματείου  σε όλους τους  τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται  .

 • Η διάδοση των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές της ειδικότητας Ηλεκτρολόγων μέσω της βασικής εκπαίδευσης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα και  που είναι οι:

  • Η Τεχνολογία και η ανάπτυξη τεχνολογικής  κουλτούρας.

  • Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος

  • Οι δυνατότητες πρόσβασης, ταξινόμησης και αξιοποίησης της πληροφόρησης και οι κοινωνικές  δεξιότητες.

 • Η με όλους τους τρόπους και τα μέσα καλλιέργεια, επικαιροποίηση γνώσεων, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα οποιασδήποτε κλίμακας  και διάρκειας  στην  Ελλάδα και το εξωτερικό για τον εμπλουτισμό γνώσεων, βελτίωση  τεχνικών  διδασκαλίας, επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες, δια βίου εκπαίδευση και συμμετοχή σε δράσεις συνυφασμένες με τις προτεραιότητες  των ευρωπαϊκών πολιτικών  για  την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για τα μέλη του Σωματείου.

 • Η ενσωμάτωση και η μεταφορά πρακτικών για Αειφόρο διάσταση στην εκπαίδευση, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, ενίσχυση της ιδιότητας του  ευρωπαίου  πολίτη, κινητικότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας  και πολιτισμού στην  εκπαίδευση..

 • Η άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης στο εκπαιδευτικό  σύστημα,  περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, μαθητών και προσωπικού των σχολείων μεταξύ των διαφορετικών χωρών και των διαφορετικών συστημάτων τεχνικής,  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  .

 • Η συμβολή στην ορθή οργάνωση για την ανύψωση της στάθμης και του περιεχομένου σπουδών  της  εκπαίδευσης,  μετεκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών της Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.

 • Η συμμετοχή στην κοινωνική  και τεχνοοικονομική  ανάπτυξη της χώρας.

 • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και των άλλων  εργαζομένων.

 • Η ενεργή συμμετοχή, με όλα τα μέσα και τους τρόπους που έχει στη διάθεσή του το Σωματείο,  στους σχεδιασμούς της Πολιτείας για την  Εκπαίδευση.

 • Εκπαιδευτικές έρευνες

 • Η ανάπτυξη των δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ των Ηλεκτρολόγων  εκπαιδευτικών.